601 362 854

Vám přináší firma REXWOOD s.r.o.

EUROPALETA B


  • Typ: Palety a obaly
  • Balení: Kusové
  • Dostupnost: skladem 67 ks

Cena za Kus včetně DPH 339 Kč 344 Kč bez DPH 280 Kč

garance 100% spokojenosti

Popis produktu

Europaleta typ B 1200 x 800 - tmavší, může být jen lehce poškozená

Europaleta je v Evropě velmi rozšířená výměnná transportní paleta. Je to velmi detailně normovaná, dřevěná plochá paleta s plochou 0,96 m² a s mírami 1200×800×144 mm (délka × šířka × výška). Vlastní váha palety je mezi 20–24 kg podle vlhkosti dřeva.1 DEFINICE


1.1 EUR - Paleta prostá

EUR paleta prostá je opakovaně použitelná, nabíratelná ze čtyř stran. Je vyrobena, jakostně odzkoušena a označena podle ustanovení vyhlášky ČSN 26 9110.  

1.2 Značení
Podstatná značení na paletách jsou:
- ochranná známka EUR (1)
- ochranná. známka schvalující železnice
- kód výrobce na středním špalíku

Doplňková značka potvrzuje provedenou kontrolu jakosti. 

1.3 Schválení
Schválení obsahuje zmocnění a povinnost, že palety EUR byly vyrobeny podle ustanovení této vyhlášky a uvedená značení byla přidělena podle čl. 1.2. 

1.4 Schvalující železnice
Schvalující železnice je členem UIC, zmocňuje a zavazuje výrobce, přiděluje podle čl. 1.2 uvedená značení a pečuje, aby palety EUR byly vyráběny v požadované kvalitě a při zneužití, aby bylo odebráno značení.

1.5 Výrobce
Výrobce je fyzická nebo právnická osoba, která podlé této vyhlášky vyrábí nebo sestavuje z prefabrikovaných dílů palety EUR. 

1.6 Žadatel
Žadatel je fyzická nebo právnická osoba, která požaduje od železnice schválení. 

1.7 Zkoušení
Zkoušení zahrnuje ony postupy, na základě kterých je schváleno rozhodnutí. 

1.8 Dozor při kontrole jakosti
Dozor při kontrole jakosti zahrnuje ona opatření, která jsou nezbytná, aby byla zaručena jednotná kvalita produkce. 

2 TECHNICKÉ POŽADAVKY


2.1 Rozměry

Rozměry s přípustnými tolerancemi jsou uvedeny v příloze 1. Jmenovité rozměry palety EUR 800 x 1200 mm vycházejí z mezinárodního modulu jednotky balení - 400 x 600 mm. Výrobní tolerance berou zřetel na přirozené vlastnosti dřevitých materiálů, které sesychají. 

2.2 Nosnost
Každá paleta EUR může být maximálně zatížena při uložení ve stojanu nebo na vidlici vysokozdvižného vozíku následovně:
- 1000 kg, (jmenovité zatížení), pokud je zátěž libovolně rozložena na horní ploše palety.
- 1500 kg, pokud je zátěž rozložena rovnoměrně na horní ploše: palety.
- 2000 kg, pokud zátěž v celistvé formě doléhá plnou plochou a rovnoměrně na celou horní plochu palety 

Při uskladnění činí dodatečné břemeno na nejspodnější paletě: 

- maximálně 4000 kg, pokud se zátěž nachází na urovnané a vodorovné a tuhé ploše a doléhá vodorovně plnou plochou. 

2.3 Druhy dřevin


Jehličnatá dřevalistnatá dřeva
měkká dřevatvrdá dřeva
jedle
borovice
smrk
borovice
modřín
olše
bříza
topol
dub
jasan
buk
jilm
akát
javor
platan
kaštanovník jedlý


2.4 Jakost dřeva


2.4.1 Všeobecně
Dřevo musí být prosto všech stop prostředků na ochranu dřeva. Nepřípustné jsou:
- hniloba (plíseň, houba, hniloba)
- aktivní napadení hmyzem. 

2.4.2 Obsah vody(vlhkost)
Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 22% hmoty vysušeného dřeva. 

2.4.3 Obliny
Pro použití dubového dřeva nejsou obliny přípustné. U jiných dřevin jsou obliny přípustné pouze na dvou hranách každého dílu s podmínkou, že jsou bez kůry, jsou na vnějších plochách a při jejich měření napříč nesmí přesahovat rozměř u každé z nich 15 mm. Nepřípustné jsou u svlaků, středních přířezů opěrné podlahy a na vnějších hranách krajních přířezů ložné a opěrné podlahy. 

2.4.4 Suky
K sukům o průměru do 10 mm se nepřihlíží. Srostlé suky jsou přípustné, za zarostlé se považují suky, jsou-li pevně.zarostlé na jedné straně alespoň 3/4 svého obvodu. Na každé délce přířezu, odpovídající šířce přířezu, nesmí být průměr jednoho suku větší než
- u svlaků 1/4 
- u ostatních přířezů 1/3
a součet suků. nesmí být větší než
- u svlaků 1/3
- u ostatních přířezů 1/2
šířky přířezu. U špalíků nesmí přesahovat jeden suk na bocích 1/4 výšky. 

2.4.5 Trhliny
U špalíků jsou přípustné jen povrchové trhliny Na každém přířezu je přípustná jen jedna souvislá trhlina, která nesmí být delší než šířka přířezu a není způsobena při zhotovení palety. 

2.4.6 Zbarvení
Zamodralost odpovídající ročnímu období a slabá zbarvení jsou přípustná. Zbarvení způsobená špatnými podmínkami sušení a skladování nejsou přípustná. 

2.4.7 Smolníky
Smolníky nejsou přípustné ani na horních hranách přířezů ložné podlahy, ani na spodních plochách přířezů opěrné podlahy. Jinde jsou smolníky přípustné až do délky 50 mm. 

2.4.8 Odklon vláken dřeva
Odklon vláken nesmí překročit:
- 5% u přířezů
- 20% u špalíků 

2.4.9 Napadení hmyzem
Po napadení hmyzem jsou přípustné ojedinělé otvory až do průměru 3 mm. 

2.4.10 Běl
U listnatých dřevin je běl přípustná, jestliže nepřesahuje 1/4 šířky nebo 1/2 tloušťky přířezu. U jehličnatých dřevin je zdravá běl přípustná. 

2.4.11 Dřeň
Špalíky s jednoho kusu musí mít proříznutou dřeň; uzavřená dřeň je přípustná u borového dřeva, u ostatních dřevin pouze u tří z devíti.špalíků ( zejména u špalíků 145 x 145 mm). 


2.5 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

2.5.1 Přířezy
Všechny přířezy a svlaky musí být z jednoho kusu. Vnější plochy přířezů palet musí být drsné (nehoblované). .. 

2.5.2 Špalíky
Vlákna špalíků, s výjimkou špalíků 145 x 145 mm musí být rovnoběžná s podélnou osou palety.
Špalíky mohou být zhotoveny:
- z jednoho kusu dřeva
- z dřevotřískového materiálu (tvarovaný třískový špalík) 

2.5.3 Zkosení hran
Zkosení hran uvedené v příloze l musí být provedeno u horních hran přířezů opěrné podlahy a u čtyř hran rohů palety.
Při použití špalíků z lisovaného dřevotřískového materiálu musí být rohy přířezů opěrné podlahy přizpůsobeny tvaru špalíků. 

2.6. ZHOTOVENÍ


2.6.1 Schválení spojovacích součástí
Spojovací součásti přípustné k použití pro zhotovení palety jsou uvedeny v příloze 3 a zaručují pevnost palety dle čl. 2.5 0 jejich použití rozhoduje schvalující železnice. Uznání odzkoušených a železnicí povolených spojovacích součástí jinou železnicí je přípustné. 


2.6.2 Způsob zhotovení
Všechny spojovací součásti musí být umístěny tak, aby nevystupovaly z přířezů nebo, špalíků po stranách. Do přířezů musí být zapuštěny tak hluboko, aby hlavičky nevyčnívaly nad povrch přířezu, ale nesmějí být zapuštěny hlouběji než 3 mm pod povrchem přířezu.
V každém špalíku musí být použity nejméně tři spojovací součásti a to jak pro horní tak spodní plochu palety.
Tyto spojovací součásti nesmí být umístěny ve stejném vláknu v nýbrž musí být umístěny v největší možné vzájemné vzdálenosti. Přitom musí být dodržena nejmenší vzdálenost 20 mm od kraje přířezů a špalíků. 
Pro každé spojení svlaku s vnitřním přířezem ložné podlahy se musí použít nejméně tří spojovacích součástí. Krajní přířezy, je-li třeba také střední přířezy, musí být spojeny s každým svlakem nejméně jednou spojovací součástí. Spojovací součásti, které.pronikají spodní plochou svlaků musí být. ohnuty. 
Příloha 1a obsahuje příklad hřebíkového obrazce a vzorový seznam jednotlivých spojovacích součástí, které splňují shora uvedené podmínky. 

2.6.3 Jiné způsoby zhotovení
Jiné způsoby zhotovení palety jako např. lepení, šroubování, nýtování, mohou být povoleny teprve po schválení UIC. 

2.7 ODOLNOST PALETY


Odolnost palety musí odpovídat níže uvedeným hodnotám. 

2.7.1 Úhlopříčna tuhost
Zkouška se provádí podle přílohy 4.
Paleta se zavěsí tak, aby úhlopříčka ložné podlahy byla svislá. V této.poloze se paleta volně spustí z výšky 1 m hranou rohu na rovnou, tuhou, tvrdou, vodorovnou podlahu. Zkouška se opakuje 6 krát na stejném rohu palety. Po těchto šesti pádech nesmí být zmenšení úhlopříčky měřené ve dvou měřících bodech A-B větší než 3%. Zkoušky se provádějí se třemi paletami. 

2.7.2 Odolnost spojů proti odtržení
Odtrhové zkoušky se provádějí pomocí odtrhového zařízení dle přílohy 5, nejméně na lOti zkušebních vzorcích podle příl.6 
Odtrhové zařízení musí pracovat nejméně se 4% přesností.
Průměr naměřených odtrhových sil a 75% všech naměřených odtrhových sil musí dosáhnout nejméně následujících hodnot:
- spoj špalík -svlak - přířez ložné podlahy 6,0 kN
- spoj špalík - přířez opěrné podlahy 5,5 kN
- spoj svlak - vnitřní přířez ložné podlahy 3,0 kN
Těchto hodnot je dosaženo při použití konvexních nebo. šroubových hřebíků. ' . ' 
Pro schválení nových způsobů zhotovení a použití spojovacích součástí se provedou zkoušky na 20ti zkušebních vzorcích pro každý způsob spojení a pro každý použitý druh dřeviny. 

2.7.3 Zkoušení
Odolnost palety musí být schvalující železnicí zkoušena u každého výrobce kromě při zahájení výroby též při každé změně. výrobní technologie druhů dřeva, spojovacích součástí nebo jestliže to schvalující železnice uzná za vhodné. 

2.8 DOZOR při kontrole jakosti
Schvalující železnice musí kvalitu zhotovených palet přezkoušet výrobce podle plánu namátkových zkoušek dle přílohy 8. Výrobce k tomu musí mít potřebná měřidla a měřící přístroje. 
V případě, že výrobce má vlastní uznaný systém kontroly, jehož působnost odpovídá nejméně plánu namátkových kontrol, musí schvalující železnice překontrolovat řádné používání tohoto systému kontroly. Schvalující železnice musí alespoň namátkou periodicky překontrolovat (dle přílohy 8) dodržování výrobních předpisů a ustanovení o správném značení. 

2.8.1 Palety z dovozu
Železnice, v jejíž oblasti byly dovezené palety dány poprvé do provozu, je plně oprávněna tyto palety překontorlovat podle plánu namátkových zkoušek dle přílohy 8. V případě zápornéhho výsledku kontroly je oprávněna odstranit z, palet značení 
Schvalující železnice musí být o tomto stavu informována , a musí učinit odpovídající opatření. 

2.9 ZNAČENÍ
Na viditelných plochách špalíků na obou podélných stranách palety musí být toto označení:
- na pravém rohovém špalíku: značka EUR podle přílohy 7;
- na levém rohovém špalíku: značka železnice,která paletu schválila, písmena musí být nejméně 40 mm vysoká
- na středním špalíku : kód výrobce 000 - 0 - 00; číslice nebo písmena musí být nejméně 20 mm vysoká. Kód výrobce 000 - 0 - 0O označuje:
- v první skupině číslo schváleného výrobce
- prostřední číslice 
- koncové číslo roku výroby
- poslední dvojčíslí - měsíc výroby
příklad: 245 - 5 - 01 ( č.výrobce, rok 1995, leden)

Značení musí být dokonale a úplně vypáleno. Kromě toho je přípustné vyražení se současným vybarvením. Hloubka vyražení musí činit nejméně 0,3 mm, barva musí být hnědá až černá, vodovzdorná, stálá na světle a netoxická. Dodatečné značení smí být prováděno jen v případech, že tato dodatečná značení jsou schválena příslušnou železnicí. 

2.9.1 Protiprávní používání známek
Protiprávní použití a napodobení (padělání) ochranné známky EUR a známky železnice musí být právně postihováno schvalující železnicí. Schvalující železnice musí zajistit dosažení nutných postihů. 
K povinnosti železnice nepatří pouze odejmutí udělené ochranné známky EUR, ale je povinna uplatňovat veškeré náhrady škod a náhrad z obohacení. 

2.9.2 Odstranění známek
Při protiprávním používání známek, nebo když nevyhovuje jakostní zkouška podle čl. 2.8 ustanovení této vyhlášky, nesmí být palety dány do oběhu jako palety EUR. Značení musí být dokonale odstraněno vodovzdornou černou barvou.